Z nami łatwo i bezpiecznie!
+48 607 068 229
biuro@metalsteelpolska.pl
Aleja Krakowska 3, 05-555 Tarczyn

ODPOWIEDNIKI GATUNKÓW ZAGRANICZNE

Niżej podane państwa i obowiązujące w nich standardy na metale:

Austria - ONORM 

Belgia - NBN 

Bulgaria - BDS 

Węgry- MSZ 

Wielka Brytania - B.S. (British Standart) 

Niemcy - DIN (Deutsche Normen), WN 

Unia Europejska- EN (European Norm) 

Włochy - UNI (Italian National Standards) 

Hiszpania - UNE (Espaniol National Standards) 

Кanada - CSA (Canadian Standards Association) 

Chiny - GB 

Norwegia - NS (Standards Norway) 

Polska - PN (Poland Norm) 

Rumunia - STAS 

Rosja - ГОСТ (Государственный стандарт), ТУ (Технические условия) 

USA - AISI (American Iron and Steel Institute),ACI (American Concrete Institute),ANSI (American National Standards Institute),AMS (American Mathematical Society: Mathematics Research and Scholarship),API (American Petroleum Institute),ASME (American Society of Mechanical Engineers),ASTM (American Society of Testing and Materials),AWS (American Welding Society),SAE (Society of Automotive Engineers), UNS 

Finlandia - SFS (Finnish Standards Association) 

Francja - AFNOR NF (association francaise de normalisation) 

Czechy - CSN (Czech State Norm) 

Szwecja - SS (Swedish Standart) 

Szwajcaria - SNV (Schweizerische Normen-Vereinigung) 

Jugosławia - JUS 

Japonia - JIS (Japanese Industrial Standart) 

Międzynarodowy standard - ISO (International Organization for Standardization)

W USA wykorzystywanę są kilka systemow oznaczenia metali i stopów, w związku z istniejącymi instytucjami normalizacyjnymi. Najpopularniejsze to: 

AISI - Amerykański Instytut Stali i Zeliwa 

ACI - Amerykański Instytut Odlewnictwa   

ANSI - Amerykański Narodowy Instytut Standardyzacji

ASME - Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierow - Mechanikow  

ASTM - Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad MAterialami   

AWS - Amerykańskie Stowarzyszenie SpawaczyАмериканское Общество Сварщиков 

SAE - Stowarzyszenie Inżynierów - Kierowcow  

Poniżej podane najbardziej popularne systemy oznaczeństali, wykorzystywane w USA. 

System AISI:

Stale węglowe i stopowe:

W systemie  AISI уstale węglowe i nierdzewne, z reguly, znakuje  się za pomocą czterych liczb. Pierwsze dwie liczby oznaczają numer grupy stali, a dwie ostatnie - przeciętna zawartość węgla w stali, pomnożone na 100. Naprzyklad stal Т1045 należy do grupy 10ХХ jakościowych stali konstrukcyjnych (niesulfinowanych o zawartości  Mn мponiżej 1%) i zawiera węgla do 0.45%.

Stal 4032 jest stalą stopową (грgrupa 40ХХ), o przecięntnej zawartości С - 0.32% i Mo - 0.2 lub 0.25% (realna zawartość  C w stali 4032 - 0.30 - 0.35%, Mo - 0.2 - 0.3%).

Stal  8625 również jest stopową (grupa 86ХХ) сo przeciętnej zawartości: С - 0.25% (realne wartości 0.23 - 0.28%), Ni - 0.55% (0.40 - 0.70%), Cr - 0.50% (0.4 - 0.6%), Mo - 0.20% (0.15 - 0.25%).

Oprócz czterech liczb w nazwach stalui mogą występować również i  litery. Przy czym litery B i L, mówiące,  iż stal uszlachetniana jest borem ,(0.0005 - 0.03%) lub ołowiem (0.15 - 0.35%), umieszcza się pomiędzy drugą a trzecią liczbami, naprzyklad : 51B60 или 15L48.

Litery M  i E ulokowane przed nazwą stali, co oznacza, iż stal przeznaczona jest do produkcji nieodpowiedzialnych wyrobów dlugich ( litera M)lub wytapiana w piecach elektrycznych (litera E). Na końcu nazwy stali może być obecna litera H, cechującą hartowność danego gatunku. 

Nuierdzewne stele:

Cechowanie standardowych nierdzewnych stali wedlug AISI zawiera trzy liczby i występujące po nich w niektorych przypadkach jedną, dwie, lub więcej liter. Pierwsza liczbaokreśla klasę stali. Cechowanie austenitycznych nierdzewne stali zaczyna się od liczb 2ХХ i3ХХ, natomiast ferytyczne i martensytyczne stale określane w klasie 4ХХ. Przy czym ostatnie dwie liczby, w odroznieniu od stali węglowych i niskostopowych, w żaden sposób nie są łączone ze sklądem chemicznym, lecz tylko określają numer kolejny stali w grupie. 

Chechowanie stali węglowych :

10ХХ - Nieresiarczynowane stale, Mn : мponiżej1%

11ХХ -Resiarczynowane stale

12ХХ - Refosforanowane i resiarczynowane stale   

15ХХ - Nieresiarczynowane stale , Mn : powyżej 1% 

Cechowanie stali stopowych:

13ХХ - Mn : 1.75%

40ХХ - Mo : 0.2, 0.25% lub Mo : 0.25% и S : 0.042%

41ХХ - Cr : 0.5, 0.8 lub0.95% i Mo : 0.12, 0.20 lub 0.30%

43ХХ - Ni : 1.83%, Cr : 0.50 - 0.80%, Mo : 0.25%

46ХХ - Ni : 0.85 lub 1.83% iMo : 0.2 lub 0.25%

47ХХ - Ni : 1.05%, Cr : 0.45% i Mo : 0.2 lub 0.35%

48ХХ - Ni : 3.5% i Mo : 0.25%

51ХХ - Cr : 0.8, 0.88, 0.93, 0.95 lub 1.0%

51ХХХ - Cr : 1.03%

52ХХХ - Cr : 1.45%

61ХХ - Cr : 0.6 lub 0.95% i V : 0.13% min lub 0.15% min

86ХХ - Ni : 0.55%, Cr : 0.50% i Mo : 0.20%

87ХХ - Ni : 0.55%, Cr : 0.50% i Mo : 0.25%

88XX - Ni : 0.55%, Cr : 0.50% i Mo : 0.35%

92XX - Si : 2.0% lub Si : 1.40% i Cr : 0.70%

50BXX - Cr : 0.28 lub 0.50%

51BXX - Cr : 0.80%

81BXX - Ni : 0.30%, Cr : 0.45% i Mo : 0.12%

94BXX - Ni : 0.45%, Cr : 0.40% i Mo : 0.12% 

Dodatkowe litery i liczby, znajdujące się z liczbami, wykorzystywane do cechowania stali nierdzewnych wedlug AISI oznaczają: 

xxxL - Małą zawartośc węgla < 0.03%

xxxS - Normalną zawartość węgla < 0.08%

xxxN - Добавлен азот

xxxLN - Małą zawartość węgla < 0.03% + dodany azot

xxxF - Podwyższona zawartość siarki ifosforu   

xxxSe - Dodany selen

xxxB - Dodany krzem

xxxH - Poszerzony zakres zawartości węgla 

xxxCu - Dodana miedż 

Przyklądy :

Stal 304  zalicza się do klasy austenitycznych stali,zawartośc węgla < 0.08%. A stal 304 L zawiera tylko < 0.03% węgla, stal  304 H zawiera węgla w przedziale  0,04-0,10%. Wymieniona stal, oprocz tego,może być z domieszką azotu (cechowanie 304N) lub miedzi ( 304Cu). 

ZStal 410, należąca do martenzytyczno-ferytycnej klasie, zawartość węgla  << 0.15%, stal 410 S - węgla< 0.08%. Stal  430 F w odroznieniu od gatunku syali   430  podwyższona zawartość siarki i fosforu, w gatunku stali 430 F Se jest jeszcze domieszka selenu. 

System ASTM:

Cechowanie stali w systemie  ASTM zawiera : 

literę A, określającą, iż mowa o czarne stali; 

nuer seryjny normy ASTM (standardu); 

wląśiwe cechowanie gatunku stali.  

Обычно в стандартах ASTM принята американская система обозначений физических величин.В том же случае, если в стандарте приводится метрическая система обозначений, после его номера ставится буква М. Стандарты ASTM, как правило, определяют не только химический состав стали, но и полный перечень требований к металлопродукции. Для обозначения собственно марок сталей и определения их химического состава может быть использована как собственная система обозначений ASTM (в этом случае химический состав сталей и их маркировка определяется непосредственно в стандарте), так и другие системы обозначений,например AISI - для прутков, проволоки, заготовки и др.,или ACI - для отливок из нержавеющих сталей. 

Примеры :

A 516 / A 516M - 90 Grade 70 Здесь A определяет то, что речь идет о черном металле; 516 - это порядковый номер стандарта ASTM (516M - это тот же стандарт, но в метрической системе обозначений); 90 - год издания стандарта; Grade 70 - марка стали.В данном случае используется собственная система обозначений сталей ASTM, здесь 70 определяет минимальный предел прочности стали при испытаниях на растяжение (в ksi, что составляет около 485 МПа). 

A 276 Type 304 L. В данном стандарте используется обозначение марки стали в системе AISI - 304 L.

A 351 Grade CF8M. Здесь используется система обозначений ACI: первая буква C означает, что сталь относится к группе коррозионно-стойких, 8 - определяет среднее содержание в ней углерода (0.08%), M - означает, что в сталь добавлен молибден.

A 335 / A 335M grade P22; A 213 / A 213M grade T22; A 336 / A 336M class F22. В данных примерах используется собственная маркировка сталей ASTM. Первые буквы означают, что сталь предназначена для производства труб (P или T) или поковок (F).

A 269 grade TP304. Здесь используется комбинированная система обозначений. Буквы TP определяют, что сталь предназначена для производства труб, 304 - это обозначение стали в системе AISI. 

Универсальная система обозначений UNS:

UNS - это универсальная система обозначений металлов и сплавов. Она была создана в 1975 с целью унификации различных систем обозначений, используемых в США. Согласно UNS обозначения сталей состоят из буквы, определяющей группу сталей и пяти цифр.

В системе UNS проще всего классифицировать стали AISI. Для конструкционных и легированных сталей, входящих в группу G, первые четыре цифры наименования - это обозначение стали в системе AISI, последняя цифра заменяет буквы,которые встречаются в обозначениях по AISI. Так буквам B и L, означающим, что сталь легирована бором или свинцом,соответствуют цифры 1 и 4, а букве E, означающей, что сталь выплавлена в электропечи, - цифра 6.

Наименования нержавеющих AISI-сталей начинаются с буквы S и включают в себя обозначение стали по AISI (первые три цифры) и две дополнительные цифры, соответствующие дополнительным буквам в обозначении по AISI. 

Обозначения сталей в системе UNS:

Dxxxxx - Стали с предписанными механическими свойствами

Gxxxxx - Углеродистые и легированные стали AISI (за исключением инструментальных)

Hxxxxx - То же, но для прокаливаемых сталей

Jxxxxx - Литейные стали

Kxxxxx - Стали, не включенные в систему AISI

Sxxxxx - Жаростойкие и коррозионностойкие нержавеющие стали

Txxxxx - Инструментальные стали

Wxxxxx - Сварочные материалы 

Дополнительные буквы и цифры, следующие за цифрами, используемые для обозначения нержавеющих сталей по UNS означают:

хxx01 - Низкое содержание углерода < 0.03%

хxx08 - Нормальное содержание углерода < 0.08%

хxx09 - Расширенный интервал содержания углерода

хxx15 - Добавлен кремний

хxx20 - Повышенное содержание серы и фосфора

хxx23 - Добавлен селен

хxx30 - Добавлена медь

хxx51 - Добавлен азот 

хxx53 - Низкое содержание углерода < 0.03% + добавлен азот 

Примеры :

Углеродистая сталь 1045 имеет обозначение в системе UNS G 10450, а легированная сталь 4032 - G 40320. 

Сталь 51B60, легированная бором, называется в системе UNS G 51601, а сталь 15L48, легированная свинцом, - G 15484. 

Нержавеющие стали обозначаются: 304 - S 30400, 304 L - S 30401, 304 H - S 30409, а 304 Cu - S 30430.

Gatunki stali Odpowiedniki wedlug standardow USA
Państwa SNP ГОСТ Euronormy
Р0 М2 СФ10-МП - - А11
Р2 М9-МП S2-9-2 1.3348 М7
Р2 М10 К8-МП S2-10-1-8 1.3247 М42
Р6 М5-МП S6-5-2 1.3343 М2
Р6 М5 К5-МП S6-5-2-5 1.3243 -
Р6 М5 Ф3-МП S6-5-3 1.3344 М3
Р6 М5 Ф4-МП - - М4
Р6 М5 Ф3 К8-МП - - М36
Р10 М4 Ф3 К10-МП S10-4-3-10 1.3207 -
Р6 М5 Ф3 К9-МП - - М48
Р12 М6 Ф5-МП - - М61
Р12 Ф4 К5-МП S12-1-4-5 1.3202 -
Р12 Ф5 К5-МП - - Т15
Р18-МП - - Т1

Stale konstrukcyjne: 

Gatunek stalui Odpowiedniki wedlug standardow USA
Państwa SNP ГОСТ Euronormy
10 C10E 1.1121 1010
10XГН1 10 ХГН1 1.5805 -
14 ХН3 М 14 NiCrMo1-3-4 1.6657 9310
15 C15 Е 1.1141 1015
15 Г С16 Е 1.1148 1016
16 ХГ 16 МnCr5 1.7131 5115
16XГР 16Mn CrB5 1.7160 -
16 ХГН 16NiCr4 1.5714 -
17 Г1 С S235J2G4 1.0117 -
17 ХН3 15NiCr13 1.5752 Е3310
18 ХГМ 18CrMo4 1.7243 4120
18 Х2 Н2 М 18CrNiMo7-6 1.6587 -
20 C22E 1.1151 1020
20 ХМ 20MoCr3 1.7320 4118
20 ХГНМ 20MoCr2-2 1.6523 8617
25 C25E 1.1158 1025
25 ХМ 25CrMo4 1.7218 4130
28 Г 28Mn6 1.1170 1330
30 C30E 1.1178 1030
34 Х 34Cr4 1.7033 5130
34 Х2 Н2 М 34CrNiMo6 1.6582 4340
35 C35E 1.1181 1035
36 ХНМ 36CrNiMo4 1.6511 9840
36 Х2 Н4 МА 36NiCrMo16 1.6773 -
40 C40E 1.1186 1040
42 ХМ 42CrMo4 1.7225 4140
45 C45E 1.1191 1045
46 Х 46Cr2 1.7006 5045
50 C50E 1.1206 1050
50 ХГФ 50CrV4 1.8159 6150

Podstawowy asortyment gatunków stali nierdzewnych

SNP (ГОСТ) Euronormy(EN)  Niemcy(DIN) USA (AISI)
03 Х17 Н13 М2 1.4404 X2 CrNiMo 17-12-2 316 L
03 Х17 Н14 М3 1.4435 X2 CrNiMo 18-4-3 -
03 Х18 Н11 1.4306 X2 CrNi 19-11 304 L
03 Х18 Н10 Т-У 1.4541-MOD - -
06 ХН28 МДТ 1.4503 X3 NiCrCuMoTi 27-23 -
06 Х18 Н11 1.4303 X4 CrNi 18-11 305 L
08 Х12 Т1 1.4512 X6 CrTi 12 409
08 Х13 1.4000 Х6 Cr 13 410S
08 Х17 Н13 М2 1.4436 X5CrNiMo 17-13-3 316
08 Х17 Н13 М2 Т 1.4571 Х6 CrNiMoTi 17-12-2 316Ti
08 Х17 Т 1.4510 Х6 СrTi 17 430Ti
08 Х18 Н10 1.4301 X5 CrNi 18-10 304
08 Х18 Н12 Т 1.4541 Х6 CrNiTi 18-10 321
10 Х23 Н18 1.4842 X12 CrNi 25-20 310S
10X13 1.4006 X10 Cr13 410
12 Х18 Н10 Т 1.4878 X12 CrNiTi 18-9 -
12 Х18 Н9 - - 302
15 Х5 М 1.7362 Х12 СrMo 5 501
15 Х25 Т 1.4746 Х8 CrTi 25 -
20X13 1.4021 Х20 Cr 13 420
20 Х17 Н2 1.4057 X20 CrNi 17-2 431
20 Х23 Н13 1.4833 X7 CrNi 23-14 309
20 Х23 Н18 1.4843 X16 CrNi 25-20 310
20 Х25 Н20 С2 1.4841 X56 CrNiSi 25-20 314
03 Х18 АН11 1.4311 X2 CrNiN 18-10 304LN
03 Х19 Н13 М3 1.4438 X2 18-5-4 317L
03 Х23 Н6 1.4362 X2 CrNiN 23-4 -
02 Х18 М2 БТ 1.4521 X2 CrMoTi 18-2 444
02 Х28 Н30 МДБ 1.4563 X1 NiCrMoCu 31-27-4 -
03 Х17 Н13 АМ3 1.4429 X2 CrNiMoN 17-13-3 316LN
03 Х22 Н5 АМ2 1.4462 X2 CrNiMoN 22-5-3 -
03 Х24 Н13 Г2 С 1.4332 Х2 CrNi 24-12 309L
08 Х16 Н13 М2 Б 1.4580 X1 CrNiMoNb 17-12-2 316 Сd
08 Х18 Н12 Б 1.4550 X6 CrNiNb 18-10 347
08 Х18 Н14 М2 Б 1.4583 Х10 CrNiMoNb Х10 CrNiMoNb 18-12 318
08X19AH9 - - 304N
08X19H13M3 1.4449 X5 CrNiMo 17-13 317
08X20H11 1.4331 X2 CrNi 21-10 308
08X20H20TЮ 1.4847 X8 СrNiAlTi 20-20 334
08X25H4M2 1.4460 X3 CrnImOn 27-5-2 329
08X23H13 - - 309S
09X17H7 Ю 1.4568 X7 CrNiAl 17-7 631
1X16H13M2 Б 1.4580 Х6 CrNiMoNb 17-12-2 316Cd
10X13 СЮ 1.4724 Х10 CrAlSi 13 405
12X15 1.4001 X7 Cr 14 429
12X17 1.4016 X6 Cr17 430
12X17M 1.4113 X6 CrMo 17-1 434
12X17MБ 1.4522 Х2 СrMoNb 436
12X18H12 1.3955 GX12 CrNi 18-11 305
12X17 Г9 АН4 1.4373 Х12 CrMnNiN 18-9-5 202
15X9M 1.7386 X12 CrMo 9-1 504
15X12 - - 403
15X13H2 - - 414
15X17H7 1.4310 X12 CrNi 17-7 301

Stal łożyskowa:

Gatunek stali

  Odpowiedniki standarrdow amerykańskich ( USA)
Państwa SNP ГОСТ Euronormy
ШХ4 100Cr2 1.3501 50100
ШХ15 100Cr6 1.3505 52100
ШХ15 СГ 100CrMn6 1.3520 A 485 (2)
ШХ20 М 100CrMo7 1.3537 A 485 (3)

Stal sprężynowa:

Gatunek stali
 
Odpowiedniki standardów amerykańskich ( USA)
Państwa SNP  Euronormy
38 С2 А 38Si7 1.5023 -
50 ХГФА 50CrV4 1.8159 6150
52 ХГМФА 51CrMoV4 1.7701 -
55 ХС2 А 54SICr6 1.7102 -
55 ХГА 55Cr3 1.7176 5147
60 С2 ХГА 60SiCR7 1.7108 9262

Stal żaroodporna:

Gatunek stali
 
Odpowiedniki standardów amerykańskich ( USA)
Państwa SNP ГОСТ Еuronormy
10 Х2 М 10CrMo9-10 1.7380 F22
13 ХМ 13CrMo4-4 1.7335 F12
14 ХМФ 14MoV6-3 1.7715 -
15 М 15Mo3 1.5415 F1
17 Г 17Mn4 1.0481 -
20 C22.8 1.0460 -
20 Г 20Mn5 1.1133 -
20 Х11 МНФ X20CrMoV12-1 1.4922 -

Metal Steel Polska Hurt-All Sp. z o.o. Sp. K.

Aleja Krakowska 3, 05-555 Tarczyn
+48 607 068 229
biuro@metalsteelpolska.pl
Metal Steel Polska Hurt-All Sp. z o.o. Sp. K. 2016